ផ្គូផ្គងពាណិជ្ជកម្មនិងសហការ

ការរួមបញ្ចូលគ្នានិងការទិញយកជួយឱ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងពង្រីក។ វាអាចបន្ថែមសមត្ថភាពនិងផ្លាស់ប្តូរសក្ដានុពលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះផងដែរ។ តាមរយៈការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សវិធីសាស្រ្តនៃការលូតលាស់នេះកំពុងកើតឡើងដោយមានហានិភ័យជាច្រើនផងដែរប្រសិនបើធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានិងការទិញយកក៏មានលទ្ធផលអវិជ្ជមានដ៏ធំផងដែរ។ តាមវិធីនេះយើងមានការងារសម្រាប់វិនិយោគិននិងម្ចាស់អាជីវកម្មដូចជា៖

ដំណើរការរួមបញ្ចូលគ្នានិងការទិញយក

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែករកជំនួយការ និងការសម្របសម្រួលអាជីវកម្មមែនដែរឬទេ?