ទំនាក់ទំនង

សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរឬចង់ទុកមតិយោបល់រឺក៏ចង់ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ពីព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ពិគ្រោះ

ការសាកសួរអតិថិជន

  • ផ្ទះលេខ ៩៦ ផ្លួវ ប៉េ ០២ បុរីប៉េងហួតឌឺស្តារព្រីមៀរ៍ ច្រាំងចម្រេះ១ ឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ
  • +855 77 25 25 96
    +855 87 25 25 96

សាកសួរពីការជ្រើសរើស

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងឱកាសការងារបច្ចុប្បន្នសូមទំនាក់ទំនង៖

នាយកដ្ឋានជ្រើសរើសបុគ្គលិក

សាកសួរព័តមានផ្សេង

ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិកសារព័ត៌មានហើយចង់និយាយជាមួយអ្នកណាម្នាក់នៅប្រឹក្សាសូមទាក់ទង៖

ផ្នែក​ទីផ្សារ

ទម្រង់ផ្តល់មតិ